ÇOCUKLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • OYUN TERAPİSİ
 • EMDR
 • ZEKA TESTLERİ – WISC-R, WISC-4, CAS, TILLS
 • GELİŞİM TESTLERİ – AGTE, METROPOLİTAN
 • PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ – C.A.T, LOUSIE DUSS
 • BDT
 • ÖZEL EĞİTİM (OTİZM, ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ, DEHB)

OYUN TERAPİSİ

Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüne “oyun terapisi” denir. Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.

Çocuklar için oyun, kendilerini ve tecrübelerini ifade etmenin en doğal yoludur. Çocuklar, davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, endişelerini, çaresizliklerini, hayal kırıklıklarını oynayarak dışa vurur ve deneyimlerini oynayarak anlatırlar. Bu anlamda oyun terapisi, oyuncakları kullanarak konuşmanın ve yardıma ulaşmanın en kolay yolu haline gelir.

Genellikle 2-11 yaş aralığındaki çocuklar oyun terapisinden faydalanabilirler.

Oyun Terapisi uygulanma alanları ;

Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum

Ayrılık Anksiyetesi

Uyku, yeme ve tuvalet problemleri

Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)

Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler

Seçici dilsizlik / sessizlik

Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme

Evlatlık alınma / edinilme durumu

Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler

Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak

Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik

Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,

İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,

Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler

EMDR

EMDR terapisi, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelmektedir. EMDR hızlı sonuca ulaştıran çok güçlü bir psikoterapi tekniğidir. Bu terapi yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri ise yaş sınırı olmaksızın uygulanmasıdır, yani küçük bir bebeğe dahi uygulanabilir.

EMDR’ye göre travmalar işlenmemiş, izole olarak depolanmış anılardır. EMDR bu anıları fizyolojik temelli olarak işlenmesini sağlar. Kilitli kalan anı ile diğer anılar arasında ilişki kurulur ve danışan artık bu anılardan rahatsızlık duymaz. EMDR, geçmiş, bugün ve gelecek ile çalışır. Bu çalışmalarda 8 aşamalı ve 3 yönlü bir protokol uygulanır. Amaç, geçmişte yaşanan anıları işleyerek duyarsızlaştırma, bugünün semptomlarının tedavisi ve danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlarla başa çıkabilme becerisinin kazanımını sağlamaktır.

Anı ağlarının travmatik anılar ile dolması kişinin ruhsal dengesini bozabilir. EMDR, bu anı ağlarının temizlenmesinde fizyolojik müdahalede bulunarak en hızlı sonuç sağlayan sihirli bir yöntem olabilmektedir.

ZEKA TESTLERİ

WISC-R:

WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir. Wisc-r zeka testi, uzman eşliğinde yapılan bir testtir.

Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir.

WISC-4:

WISC-4 zeka testi 6-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen en kapsamlı ve en güvenilir klinik değerlendirme aracıdır.

WISC-4, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içindeki beceri düzeylerini hem de kendi içlerindeki güçlü yanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirmektedir. Uygulama bireysel olarak yapılır. Tüm testin uygulaması ortalama 2 saat sürmektedir. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon düzeyine bağlı olarak test süresi farklılıklar gösterebilmektedir.

WISC-4 uygulaması, hazırlanan rapor aracılığıyla, çocuğun değerlendirilen alanlarda nasıl bir performans sergilediğini, hangi alanların güçlü yanları olduğu ve hangi becerilerinin desteklenmesinin akademik başarısını ve okul performansını olumlu yönde etkileyeceğini detaylı bir biçimde açıklar. Performansa ek olarak, çocuğun gelişim öyküsü ve uygulama sırasında gözlemlenen davranışlarının klinik olarak yorumlanmasıyla oluşturulan öneriler kısmında, hem ebeveynlere hem de okula yönelik olacak şekilde çocuğun zeka ve psikolojik gelişimini destekleyecek tavsiyeler ve gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.

Öğrenme güçlüğü, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Ders başarısızlığı, Algılama ve anlama güçlüğü, Okula uyum sorunları, İçe kapanıklık, Sosyal kaygılar, Okul fobisi, Özgüven eksikliği, İletişim problemleri, Sınav kaygısı, Dürtü kontrol bozuklukları, gibi bir çok psikolojik sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde Wisc-4 Zeka Testi’ nden yararlanılmaktadır.

CAS

CAS Testi 5-17 yaş grubu çocukları zihinsel açıdan değerlendiren bir zeka ve yetenek testidir. CAS  Testi (Cognitive Assessment System) yani Zihinsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir.

CAS (5 – 7) ve (8 – 17) yaş olarak iki ayrı form şeklinde düzenlenmiştir. Çünkü bazı alt testler sadece 5 – 7 yaş arasını kapsarken, bazıları da sadece 5 – 17 yaş arasını kapsarken bazı alt testler 5 – 17 yaş aralığının tamamını kapsamaktadır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi ve başarının önceden kestirilmesi gibi durumlar için CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Batarya Zeka Testi uygulanabilir ve kullanılabilir.

CAS;  Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçmektedir.

TILLS

Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS), 6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerini yönelik geliştirilen yenilik yaratan bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır.

TILLS Testi üç farklı amaç için geliştirilmiş norm temelli bir testtir. Bu amaçlar: Dil ve okur-yazarlık ile ilişkili bozuklukların tanısını koymak, Bozuklukla ilişkili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek, Zaman içerisinde dil ve okur-yazarlık becerilerinde meydana gelen olumlu veya olumsuz değişimleri tespit etmektir.

Kimlerde uygulanabilir?

-Birincil dil bozukluğu (özgül dil bozukluğu, gelişimsel dil bozukluğu, dil veya konuşma bozukluğu ya da dil öğrenme bozukluğu olarak bilinmektedir) olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

– Sözlü veya yazılı dilde özgül öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

– Spesifik okuma güçlüğü (disleksi) yaşadığından şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

– Dil ve okur-yazarlık becerilerinde bozulmalara sebep olduğu bilinen işitme problemi, otizm spektrum bozukluğu, mental retardasyon ve travmatik beyin yaralanmaları olduğundan şüphelenilen öğrencilere tanı koymak amacıyla kullanılabilir.

– Dil ile okur-yazarlık ve sosyal iletişim becerilerini edinmekte ve kullanmakta zorlanan yeterince destek almamış öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

GELİŞİM TESTLERİ

AGTE :

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.

AGTE, gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır

Bu envanter, ‘’evet/hayır/bilmiyorum’’ şeklinde cevaplanan 154 maddeden oluşur. Uygulama sonucunda Toplam Gelişim Puanı ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım puanları olmak üzere 5 ayrı puan elde edilir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ :

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

C.A.T :

(CAT) çocuklara uygulanan bir projektif testtir. C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir.

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Çocuk Algı Testi (CAT) Ölçtüğü Özellikler

 • Kişilik dinamiklerini
 • Ebeveyn ilişkilerini
 • Kardeş ilişkileri ve kıskançlık durumları
 • Tuvalet eğitimleri
 • İnatçı tutumları

 

LOUISA DUSS :

L.Düss tarafından geliştirilen bu test kişilik komplekslerini ölçmeyi amaç edinmiştir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 hikayeden oluşur. Hikayeler çocukların anlayacağı ve ilgileneceği şekilde düzenlenmiştir.

Test 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir. Çocuğun hikayeleri tamamlamasıyla iç dünyasına yönelik duyguları, çatışmaları, bilinçaltıyla ilgili elde edilen bilgiler uzman kişi tarafından yorumlanır. Özellikle okulöncesi dönem çocukları için sıkça kullanılmaktadır.

10 hikayeden oluşan bu testte çocuklara bu hikayeler öncelikle anlatılır ve hikayelerin her birinin sonunda sorulacak olan sorunun çocuk tarafından cevaplanması istenir. Her bir hikaye çocuklarda belli komplekslere odaklanmıştır ve psikodinamik açıdan ustaca yorumlanması gereken bir testtir. Çocuğun sadece verdiği cevaplar değil cevap verme esnasında takındığı tutum ve davranışları da yorumlama açısından çok değerlidir.